0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.
DYREKTOR ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  Dyrektor Zakładu - mgr inż. Damian Chojnacki

Oferowane stanowisko:
  Główny Księgowy

Wymiar czasu:
  Pełen Etat

Miejsce składania ofert:
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie , ul.Brzezińska 86A, 95-080 Tuszyn

Wymagania:
 

Wymagania niezbędne:

Kandydatem na stanowisko Głównego Księgowego może być osoba, która zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 poz.885 z póź.zm.):

 

 1. Posiada obywatelstwo  państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,       potwierdzone dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. 
 2. Posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa; przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków;
  - ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia  podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  - ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią  praktykę w księgowości,
  -  jest wpisana  do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  -  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego  prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ustawy z  dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. w Dz.U. z 2013 r., poz.168 )
 6. Posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i  usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  oraz od osób fizycznych, ustawy o finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i umiejętność  ich stosowania.
 7. Posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do klasyfikowania (dekretacji) zdarzeń gospodarczych oraz umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej .
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 9. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe  w jednostkach budżetowych na stanowisku  księgowego
   – minimum 3 lata.
 2. Znajomość zasad księgowości przedsiębiorstw i budżetu, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.   
 3. Posiada ogólną znajomość zasad finansowania zadań samorządowych zakładów budżetowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego. 
 4. Posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
 5. Posiada cechy osobowości takie jak: odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, sumienność, rzetelność, komunikatywność, terminowość, umiejętność sprawnego  podejmowania decyzji, chęć doskonalenia i pogłębiania wiedzy w zakresie  wykonywanego stanowiska,  umiejętność korzystania z przepisów prawa.


Zakres obowiązków:
 

Zakres obowiązków i wykonywanych zadań na stanowisku głównego księgowego.

 1. prowadzenie rachunkowości Zakładu  zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Zakładu,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z  planem finansowym Zakładu,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności  dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich dekretację  ,
 5. przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków Zakładu,
 6. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków ZWiK w Tuszynie,
 7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,
 8. naliczanie wynagrodzeń,  składek ZUS, zaliczek podatkowych oraz  prowadzenie spraw ubezpieczeniowych pracowników wraz z ich terminowym przekazywaniem,
 9. sporządzanie deklaracji podatkowych i raportów  ZUS,
 10. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych wraz z analizą wykorzystanych środków,
 11. prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,
 12. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 13. nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania  składników majątkowych, oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,
 14. sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS
 15. rozliczanie środków  przydzielonych z budżetu Gminy,
 16. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 17. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych
 18. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finasowo-księgowych,
 19. nadzorowanie ściągalności należności Zakładu w tym prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych,
 20. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego Księgowego.


Wymagane dokumenty:
 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz  osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U.       2006r., Nr 125, poz.869 ) z wskazaniem numeru telefonu kontaktowego.
 4. Kserokopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  pracy na zajmowanym stanowisku.
 8. Oświadczenie :
  1. o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  2. o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym,
  3. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  4. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.23 ust.1pkt1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2015r., poz.2135  z późn.  zm.) dla celów rekrutacji. 
  5. o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. Z zastrzeżeniem, iż w przypadku wyboru kandytata na stanowisko Głównego Księgowego   przed zawarciem umowy należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności w w/w zakresie.             


Dodatkowe informacje:
 

Informacja o  warunkach pracy na stanowisku:

 

 1. Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 2. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
 3. Praca przy  komputerze wymagająca stałej koncentracji i obciążenia wzroku.
 4. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona  na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 5. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie.

Pozostałe informacje

Postępowanie rekrutacyjne związane z analizą nadesłanych dokumentów aplikacyjnych  rozpocznie się dnia 16 października 2017r., a rozmowy kwalifikacyjne  z kandydatami zostaną  przeprowadzona w  dniach  18÷25 października 2017r.

O dopuszczeniu  do dalszego postępowania kawlifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej) oraz miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Dyrektor Zakładu dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie (http://www.bip.zwiktuszyn.pl/) oraz tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie.

Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony - okres próbny nie przekraczający sześciu  miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.

Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Na umotywowany wniosek pracownika Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania  służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. O wynikach konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.  

 

» Pliki powiązane:

Kwestionariusz osobowy
Dodany: 02.10.2017 godz. 20:49
oświadczenia
Dodany: 03.10.2017 godz. 7:53


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Chojnacki Damian [Dyrektor] dnia 2 2017

Informacja opublikowana przez:
  dnia 2 2017 godz. 20:47
Liczba odsłon:
  919 od 2 2017 godz. 20:47  (średnio 0.88 odsłon/dobę)

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Brzezińska 86a, 95-080 Tuszyn

(42) 614-30-18, (42) 232-13-93
technika_zwik@tuszyn.info.pl